Betydelig reduksjon i bankenes tapsavsetninger 1. halvår. Bankene forventer mindre tap fremover

Bankenes tapsavsetninger på utlån og garantier falt med 40 prosent fra første halvår 2016 til første halvår i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

  • I første halvår i fjor satte bankene av 5,6 milliarder kroner til tap.
  • I samme periode i år var avsetningen 3,4 milliarder kroner.

En nærmere analyse basert på bankenes finansielle rapporter, viser at bankene har redusert tapsavsetningene betydelig.

Blant de store bankene har DNB en reduksjon på tapsavsetning på 67%, Danske bank på 41%, Handelsbanken på 39%, mens Nordea har en reduksjon på 39 %.

Mye av tapsavsetningene har vært relatert til olje, offshore og shipping. Flere av de større restruktureringene i disse sektorene ligger allerede bak oss, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

Omstillingen i økonomien er på ingen måte over, men vi ser nå positive tegn i flere sektorer og regioner, sa adm. direktør Snorre Storset i Nordea Bank Norge.

Bankene skriver at tapsavsetningene i andre kvartal «skyldes fortsatt usikkerhet innen oljerelatert sektor.»

Storbankene ser litt lysere på norsk økonomi rapporteres det.

For regionsbankene har SB1-SR og SB1-SMN redusert tapsavsetningen med respektive 34% og 39%. Sparebanken Vest og Sparebanken Sør tar høyde for ytterligere tap og har økt tapsavsetningen.

De fleste av bankene har redusert tapsavsetningene sine, men det er noen banker som har et betydelig økt tap på utlån:

  • Sparebanken Sogn og Fjordane 11,3%;
  • Gjensidige Bank 182,4%;
  • Helgeland Sparebank 127,3%;
  • Haugesund Sparebank 20,2%;
  • Sparebanken Øst 155%;
  • Aurskog Sparebank 7,8%.

Relaterte artikler i pressen:

Aftenposten

E24.no

Bankenes problemlån kommer noe ned i Q1 2017, fra en foreløpig topp i 2016

Bankkonsernene rapporterer dette kvartalet om lave eller moderate tapsprosenter. For å redusere problemlånene og fremtidige tap, nevnes det ofte i kvartalsrapportene om “tett oppfølging av kunder og forebyggende arbeid er fortsatt viktige virkemidler for å opprettholde den gode kredittkvaliteten”

En undersøkelse fortatt av earlyWarning viser en bedring i problemslånsnivå fra rundt 1.35% i 2016 ned til 1,16% i Q1 2017 for et representativt snitt av norske banker.

Problemlån defineres som summen av tapsutsatte engasjementer og mislighold etter følgende formel:
(Mislighold over 30 dager + Tapsutsatte engasjementer ) / Gjennomsnittlig brutto utlån til kunder *100

Store forskjeller, men jevnt over en bedre status på problemlån enn tidligere.

Grafen over viser gjennomsnitt av bankene i utvalget.
Utvalget – se grafen nedenfor.

Sandnes Sparebank har spesielt høye tapsutsatte engasjementer.

SB1 Hedmark har lavest andel av problemlån i denne undersøkelsen.

Bankenes lån i offshore og oljesektoren er fortsatt et problem

Flere banker har gjennom 2016 jobbet med restrukturering av kreditt i olje og offshore.

Det er ventet mindre problem og tap i dette segmentet i tiden som kommer. Godt hjulpet av generelt forbedrede økonomiske utsikter i Norge.

Kilder: Bankenes kvartals-/årsrapporter, earlyWarning

Finanstilsynet: Økte utlånstap og svakere resultater i bankene

Tap i prosent av utlån sammenlignet mot driftsmargin for de store og mellomstore bankene

 

OPPSUMMERT

I følge Finanstilsynets ”Resultatrapport for finansforetak” var: ”Bankenes inntjening i 2016 var lavere enn året før, med en nedgang i egenkapitalavkastning fra 12,2 til 10,9 prosent.

Hovedårsaken til resultatnedgangen var høyere tap på utlån, i hovedsak for enkelte av de største bankene. Betydelige tap på utlån til offshorenæringen medførte at tapsnivået for bankene samlet tilsvarte 0,36 prosent av utlånsvolumet, en dobling i forhold til i 2015.

For gruppene av mellomstore og mindre banker, som i svært begrenset grad er direkte eksponert mot oljerelaterte næringer var utlånstapene lave, og kun marginalt høyere enn året før.”

Trenger du disse tallene for dine egne definerte konkurrenter, kontakt earlyWarning

Kilder: earlyWarning, Finanstilsynet
Tap i % av utlån til kunder (Annualisert Tap på utlån/Gjennomsnittlig utlån til kunder*100)
Driftsmargin (Resultat for ordinær drift/Sum inntekter *100)

Ingen stor økning i tap og mislighold blant 26 banker vi har sett på – unntak DNB

FAKTA

Flere av de største bankene har også de største tapene på utlån

 

 

earlyWarning benchmarker jevnlig vekst, lønnsomhet og tap i bankene

 

VURDERING

Ingen stor økning i tap og mislighold – unntak DNB

Av bankene vi har sett på her, ser vi ingen stor økning i tapene på utlån, og heller ingen særlig økning i misligholdprosenten – Et unntak er DNB, hvor nedskrivninger på utlån og garantier økte med 2,3 mrd. kroner som en konsekvens av negativ utvikling i oljerelatert virksomhet.

DNB ASA hadde et resultat før skatt på 1,0 prosent av forvaltningskapitalen i første halvår 2016, en reduksjon på 0,2 prosentpoeng fra samme periode i 2015. Høyere tap på utlån samt noe lavere renteinntekter er hovedårsakene til reduksjonen i resultatet.

Se for øvrig også Finanstilsynets resultatrapport for finansforetak 1. halvår 2016

Kilder: Finansportalen 1. juli 2016, ofv.no (Opplysningsrådet for Veitrafikken), earlyWarning

Svakere resultater for bankene i første kvartal 2016.

Resultatrapport 2016 Q1 for finansinstitusjoner – kredittinstitusjoner

I følge tall fra finanstilsynets seneste resultatrapport for banker for 2016 Q1 var bankenes resultat før skatt lavere i første kvartal 2016 enn i samme periode året før. I forhold til gjennomsnittlig   forvaltningskapital (GFK) var det en resultatnedgang fra 1,3 til 1,0 %. Egenkapitalavkastningen sank med nær 4 prosentpoeng, til 10,2 %.

Utlånsveksten til personkunder i Norge ble 7,4 %, ned 0,5 % fra siste kvartal (inkludert utenlandske filialer). For norske banker inkl. OMF isolert var vekstraten 6,8 %, ned 0,2 % fra siste kvartal . Veksten fra utenlandske bankers filialer ble 14,4 % ned hele 4,3 %.

Lavere vekst til personkunder og økt tapsprosent

Noe økt kostnad-/inntektsforhold

Svakere resultater for bankene i første kvartal 2016

Hovedårsaken til resultatnedgangen var lavere netto kursgevinster på finansielle instrumenter, og en økning i tap på utlån.

Utlånstapene var fortsatt moderate for bankene samlet, men med større variasjoner mellom bankene. Tapene tilsvarte 0,27 % (annualisert) av utlånsvolumet, sammenlignet med 0,17 % ett år tidligere. Misligholdte engasjementer økte med 9 % fra utgangen av 2015 og utgjorde 1,2 % av utlånene ved utgangen av 1. kvartal 2016, sammenlignet med 1,3 % ett år tidligere.

Kort oppsummert:
– Lavere resultater, noe høyere tap på utlån
– Lavere, men fremdeles høy utlånsvekst til personkunder

Kilder: Finanstilsynet. *Store: 7 største, Mellomstore: >10mrd. FVK, Mindre: <10mrd. FVK.

Misligholdte engasjementer (klassifisert som mislighold senest 30 dager etter forfall/overtrekk)